Rechtspraak.nl nieuws

Rechtspraak.nl nieuws

Disclaimer

Alle correspondentie (e-mail, brieven, faxen en/of andere geschriften) verzonden door GH Advocaten gaat telkens uit van een advocaat en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). De correspondentie kan informatie bevatten die vertrouwelijk is, door beroepsgeheim is gedekt of om andere redenen rechtens beschermd is. Indien de ontvanger van deze correspondentie niet de correcte geadresseerde is, wordt deze hierbij erop gewezen dat hij/zij geen recht heeft van de correspondentie kennis te nemen, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde(n).

Indien de correspondentie abusievelijk is ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen. GH Advocaten is niet verantwoordelijk voor en wijzen iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van de correspondentie. GH Advocaten is ook niet aansprakelijk voor eventuele aanwezigheid van virussen. Onze eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

GH Advocaten bestaat uit meerdere praktijkvennootschappen. Alle werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 BW) gesloten met GH Advocaten Gennep BV dan wel GH Advocaten Boxmeer BV dan wel GH Advocaten Groesbeek BV. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Op alle overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van GH Advocaten van toepassing, die op eerste verzoek zullen worden toegezonden.

 

Hoogachtend,

de directie namens
GH Advocaten

Dit kantoor werk op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand