Artikelen

Arbeidsrecht op de schop

dinsdag 01 juli 2014

Ter versterking van de positie van flexwerkers heeft de wetgever gemeend een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door te moeten voeren. Een aantal hiervan zullen al per 1 juli 2014 ingaan.

Zo mag per die datum in een arbeidscontract van minder dan zes maanden geen proeftijd meer worden opgenomen. Onveranderd blijft dat bij een contract van minder dan twee jaar de proeftijd maximaal één maand mag bedragen en bij een langer contract maximaal twee maanden.

In tijdelijke arbeidscontracten is het per 1 juli 2014 niet langer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen. Hierop geldt een uitzondering indien sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen, die dan deugdelijk gemotiveerd vastgelegd dienen te worden in het contract. Van deze zwaarwegende bedrijfsbelangen zal hoogstwaarschijnlijk slechts in zeer uitzonderlijke gevallen sprake van zijn.

Voorts bestaat ten aanzien van arbeidscontracten met een duur van zes maanden of meer een wettelijke aanzegtermijn van één maand. Uiterlijk één maand voor het einde van het arbeidscontract dient de schriftelijke mededeling aan de werknemer gedaan te worden of en zo ja onder welke voorwaarden het arbeidscontract wordt voortgezet.

Zoals nu beoogd zal één jaar later, dus met ingang van 1 juli 2015 sneller sprake zijn van een overeenkomst die wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Daarnaast zal naar verwachting per die datum de hervorming van het ontslagrecht ingevoerd worden.

Zoals u zult begrijpen is het niet mogelijk alle komende wijzigingen hier uitgebreid te bespreken . Indien u hierover nog vragen heeft bent u uiteraard van harte welkom, bijvoorbeeld op ons gratis inloopspreekuur iedere maandagavond van 17.00 tot 18.00 uur.