Artikelen

Werkgeversaansprakelijkheid

dinsdag 16 november 2010

Op iedere werkgever rust een zorgplicht in het kader van de werkgeversaansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat zijn medewerkers in een veilige omgeving kunnen werken. De wet omschrijft dat een werkgever ervoor moet zorgen dat de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin en waarmee de werknemer zijn arbeid verricht zodanig zijn ingericht en onderhouden dat kan worden voorkomen dat de werknemer schade lijdt.

De werkgever moet tegen de gevaren die hem bekend zijn de vereiste maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken om schade te voorkomen. Hierdoor is de werkgever ook aansprakelijk als vaststaat dat werkgever niet of niet voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen en/of hij niet of niet voldoende veiligheidsinstructies heeft gegeven en tevens geen controle heeft gehouden op naleving van deze veiligheidsinstructies.

Deze zorgplicht gaat erg ver en zorgt er zelfs voor dat werkgevers verzekeringen moeten afsluiten die schade van een werknemer vergoeden. Dit geldt niet alleen voor schade op de werkplek maar in sommige gevallen ook daarbuiten.

Een zeer bekend en tot de verbeelding sprekend voorbeeld is het bedrijfsuitje met een ongelukkige afloop. Omdat bij bedrijfsuitje soms uitdagende activiteiten worden georganiseerd en er vaak onvoldoende wordt gewaarschuwd voor gevaar en onvoldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen kan de werkgever aansprakelijk voor de door de werknemer geleden schade. Als een bedrijf buiten normale werktijden en zonder verplichte aanwezigheid bijvoorbeeld een speedboottocht door de Amsterdamse grachten organiseert is de schade verhaalbaar.

Al met al is het dus zaak voor de werkgever om zoveel mogelijk te waarschuwen en inlichtingen te verschaffen. Daarbij moet altijd naar de feitelijke situatie gekeken worden. Soms is een ongeluk zo voorspelbaar dat een waarschuwing overbodig kan zijn. Zo hoefde de eigenaar van een lunchroom volgens de rechter de kok niet te waarschuwen dat de messen scherp waren. Anderzijds is de schadevordering van de medewerker van een Tbs-kliniek die ’s avonds thuis door een TBS-er is bezocht en daarbij meerdere keren met een hamer op zijn hoofd is geslagen, wel geheel toegewezen.

Is er schade opgetreden dan zal ook gekeken moeten worden naar de gedraging van de werknemer. Wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer dan zal de schade niet toegewezen kunnen worden.

Of sprake is van werkgeversaansprakelijkheid is dus niet alleen erg ingewikkeld, maar kan ook grote gevolgen hebben voor de betrokken partijen. Het advies is dan ook dat u zich goed moet laten voorlichten. Neem hiervoor gerust contact op met GH Advocaten, via advies@ghadvocaten.nl of 0548-561646, want voorkomen is beter dan genezen.