Artikelen

Nalatenschap: verwerpen of aanvaarden?

donderdag 16 december 2010

Wie erft, erft niet alleen de bezittingen maar ook de schulden. Zijn er vooral schulden waardoor de nalatenschap negatief is, dan is verwerpen een verstandige keuze. Wat men zich vaak niet realiseert, maar wat wel goed is om te weten, is dat bij verwerping de volgende in lijn erfgenaam wordt.

Wanneer bij overlijden van een grootouder de nalatenschap wordt verworpen door een ouder dan worden de kinderen van rechtswege erfgenaam. Bij schulden Is het vaak onwenselijk dat de kinderen alsnog erven, en daarom moeten dan ook afzonderlijk de kinderen de nalatenschap te verwerpen.

Het aanvaarden van een nalatenschap kan op twee manieren: door zuivere- of beneficiaire aanvaarding. Bij zuivere aanvaarding moeten de erfgenamen de schulden met hun privé-vermogen betalen wanneer blijkt dat deze niet uit de nalatenschap betaald kunnen worden. Door een nalatenschap beneficiair (onder voorrecht van boedelbeschrijving) te aanvaarden, wordt bij een positief saldo een erfdeel ontvangen. Blijkt de nalatenschap negatief, dan kan er alsnog van worden afgezien en hebben schuldeisers het nakijken.

Een eenmaal gemaakte keuze kan niet ongedaan worden gemaakt. Zolang er nog geen keuze is gemaakt, moeten erfgenamen voorzichtig zijn. Door bijvoorbeeld met de bankpas van de overledene een betaling te doen die niet in het belang is van de nalatenschap kan sprake zijn van een daad van zuivere aanvaarding. Onbedoeld en ongewenst geldt de nalatenschap dan als zuiver aanvaard en kunnen schulden dan voor rekening van de erfgenaam komen.

Wie onterfd is, is geen erfgenaam en kan dan geen van de voornoemde keuzes maken. Een onterfd kind kan wel – binnen een door belanghebbenden gestelde redelijke termijn en uiterlijk binnen vijf jaar na het overlijden – de legitieme portie op te eisen. Dit kind heeft dan een geldvordering op de nalatenschap tot een hoogte van de helft van het eigenlijke erfdeel. Wordt u bij een nalatenschap met problemen geconfronteerd, dan staat GH Advocaten u graag bij met raad en daad.