Artikelen

Van ambtenaar naar werknemer

dinsdag 26 februari 2019

Het Nederlands rechtssysteem wordt gekenmerkt door twee verschillende arbeidsstelsels. In het ene stelsel geeft het ambtenarenrecht invulling aan de rechtspositie van de ambtenaren, terwijl het andere stelsel op grond van het arbeidsrecht de rechtspositie van werknemers regelt. Beide rechtssystemen beogen hetzelfde: het regelen van de rechtsverhouding tussen werknemers en werkgevers. Het belang van de twee verschillende arbeidsstelsel is de laatste jaren steeds meer onder vuur komen te liggen.

De decennia durende discussie heeft uiteindelijk geleid tot het aannemen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Het doel van deze nieuwe wet is dat de rechtspositie van 92% van de ambtenaren zo veel mogelijk gelijk wordt getrokken met de positie van de werknemers in het bedrijfsleven. Per 1 januari 2020 treedt de Wnra in werking en het directe gevolg daarvan is dat de ambtenaren werknemers worden.

Door de inwerkingtreding van de Wnra vallen de meeste ambtenaren straks onder het private arbeidsrecht. In de huidige situatie worden ambtenaren eenzijdig aangesteld door een overheidswerkgever. Per 1 januari 2020 verdwijnt de eenzijdige aanstelling en krijgen de ambtenaren net als civielrechtelijke werknemers een arbeidsovereenkomst. Door het verdwijnen van de ambtelijke aanstelling, verdwijnen ook huidige rechtspositieregelingen. Deze maken plaats voor afspraken in arbeidsovereenkomsten, bedrijfsreglementen en cao’s.

Een ander belangrijk gevolg van de Wnra is dat arbeidsconflicten, arbeidsvoorwaarden en het ontslagrecht ook voor ambtenaren onder het private arbeidsrecht zullen vallen. In de huidige situatie kan een ambtenaar worden ontslagen door middel van een ontslagbesluit van een overheidswerkgever. Tegen dat besluit kan de ambtenaar in bezwaar gaan, gevolgd door een procedure bij de bestuursrechter. In het ambtenarenrecht staat het ontslag dus vast door het besluit van de werkgever en moet de werknemer dit zelf aanvechten.

Per 1 januari 2020 kan de overheidswerkgever de arbeidsovereenkomst met een ambtenaar pas beëindigen na een preventieve ontslagtoets. De arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd met toestemming van de UWV dan wel worden ontbonden door de kantonrechter. Dat wil dus zeggen dat de werkgever eerst zelf om toestemming voor een ontslag moet vragen.

Ook voor ambtenaren geldt als andere mogelijkheid dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd middels een ontslag op staande voet of met wederzijds goedvinden.

De inwerkingtreding van de Wnra lijkt nog ver weg, maar ingrijpende voorbereidingen zijn vereist! Door middel van lezingen, presentaties en besprekingen kunnen wij u als geen ander informeren en adviseren over de nieuwe regelgeving.  

Kijk op www.ghadvocaten.nl, bel ons op 0485-561646 of mail naar: info@ghadvocaten.nl