Artikelen

Mogelijkheden staatsloterij

dinsdag 16 juni 2020

Mogelijkheden terugvorderen inleg

Middels deze column informeerde wij u over de uitspraak waarin het gerechtshof heeft bepaald dat de Staatsloterij het geld van de verkochte loten over de jaren 2000-2008 moest terugbetalen aan een individuele deelnemer. In dit bericht wensen wij u verder te informeren over uw (win)kansen bij het terugvorderen van het geld bij de Staatsloterij.

Bewijs

Om het geld succesvol terug te kunnen vorderen, spelen een aantal aspecten een rol. Allereerst dient u natuurlijk te kunnen bewijzen meegespeeld te hebben met de Staatsloterij in de periode 2000-2008. Aangezien deze periode inmiddels al enige tijd achter ons ligt, zullen de meeste deelnemers niet meer in het bezit zijn van de loten. U kunt uw deelname dan bijvoorbeeld aantonen met een brief waaruit blijkt dat u een abonnement voor/in die periode heeft afgesloten bij de Staatsloterij of middels bankafschriften waaruit blijkt dat u in die periode loten heeft gekocht.

Verjaring

Daarnaast kan verjaring mogelijk een belemmering vormen om uw geld terug te krijgen. In principe moet u uw geld binnen vijf jaar na de dag waarop u met de schade bekend bent geworden, terugeisen. Begin 2015 heeft de Hoge Raad onherroepelijk beslist dat de Staatsloterij haar deelnemers heeft misleid. Mogelijk is sindsdien de verjaringstermijn gaan lopen en zijn de vijf jaren in principe nu verstreken.

De verjaringstermijn kan echter ‘gestuit’ worden. Stuiting is aan de orde wanneer u bij de Staatsloterij kenbaar heeft gemaakt dat u uw geld terug wilt hebben. Wanneer uw vordering is gestuit, dan begint de verjaringstermijn van vijf jaar opnieuw te lopen, waardoor uw vordering nog niet is verjaard.

De misleiding is in dit geval aan het licht gekomen door een zogenaamde ‘collectieve actie’ van de Stichting Loterijverlies. Deze stichting behartigt blijkens haar statuten de belangen van alle gedupeerde deelnemers. Doordat de stichting nog steeds actief is en ook uw belangen behartigt, is uw vordering mogelijk ‘gestuit’ door de stichting.

Schikking?

De staatsloterij heeft de gedupeerde eerder de mogelijkheid geboden om € 40,- terug te krijgen en gratis mee te spelen met een extra trekking. De gedupeerde die dit aanbod van de Staatsloterij hebben geaccepteerd, hebben daarmee vermoedelijk het recht verspeeld om hun geld terug te eisen.

Cassatie

De Staatsloterij is tegen de uitspraak van het gerechtshof in cassatie gegaan. Er bestaat zodoende een kans dat de uitspraak van het gerechtshof zal worden vernietigd door de Hoge Raad. Dat kan op zijn beurt weer tot gevolg hebben dat het uiteindelijk toch aan de deelnemer is om te bewijzen dat hij niet had meegespeeld met de Staatsloterij, indien hij niet zou zijn misleid. Het is echter nog maar sterk de vraag of de Hoge Raad hiertoe over zal gaan.

Mogelijkheden

Al met al zijn er een aantal mogelijke drempels die genomen moeten worden om uw geld terug te kunnen eisen bij de Staatsloterij. Desondanks zien wij vooral mogelijkheden! Buiten kijf staat dat u bent misleid door de staatsloterij en op basis van de uitspraak van het gerechtshof vermoed mag worden dat u niet had meegespeeld met de Staatsloterij, indien u niet zou zijn misleid. Zodoende heeft u schade geleden welke voor vergoeding door de Staatsloterij in aanmerking dient te komen.

Wenst u uw geld terug te krijgen van de Staatsloterij? Meld u dan nu aan middels ons contactformulier. Uiteraard is dit aanbod geheel vrijblijvend.